Xe Thách Đấu

Xe Thách Đấu

Tên: Xe Thách Đấu

Cấp Bậc: Xe C

Thông tin chi tiết : Thiết kế kinh điển của công ty Shinra, cấu trúc robot bền bỉ và phí bảo trì thấp.